SHAYA Samp

Item Code Item Size
135-50 50kg
135-25 25kg
135-10 10kg
135-5 5kg
135-8x2.5 8x2.5kg
135-20x1 20x1kg